Biljni i životinski svet Suseka pripada periodu nastanka biljnog pokrivača Fruške gore koji se formirao još u tercijaru. Zato su ovde stvoreni uslovi za razvoj raznovrsnog biljnog pokrivača. Na području Suseka i njegove bliže okoline zastupljena je kako šumska, tako i livadska vegetacija. šume, koje se kod drugih naselja opštine prostiru u južnim, planinskim delovima atara ovde su koncentrisane u najsevernijim delovima atara, u aluvijalnoj ravni Dunava i na velikoj adi. Njima pripada 16,5% od ukupne površine atara koja iznosi 4045 hektara. pašnjaci zauzimaju samo 2% manje prostora od šuma. Neuobičajeno velike površine nalaze se i pod trskom-6,4%. Voćnjaci, vinogradi i livade pojedinačno zahvataju manje od 2% površine.

 

Livadska vegetacija

    je zastupljena sledećim tipovima livada:      

 

1. Suve brdske livade su prava prirodna stepska vegetacija ovog kraja.Prostiru se po brežuljcima sve do šumskok pojasa Fruške gore.

 

2. Umereno vlažne (mezofilne) livade se susreću na terenima koji nisu poplavljeni ali su vlažniji.

 

3. Poplavne (močvarne)  livade su zastupljene na povremeno plavljenim terenima uz Dunav. Veću površinu oko Koruške pokrivaju trstici.

 

4. Vodena i barska vegetacija je takođe zastupljena u ribnjaku i okolnim barama.

 

    Sa obzirom da je veći deo terena pod različitim kulturama i njivama  i pored puteva je razvijena korovska i ruderalna vegetacija. Pored samoniklih biljaka postoji izvestan broj gajenih i ukrasnih vrsta koje su sađene ili izbegle iz bašta.

 

 

životinjski svet se deli na domaće i divlje životinje.

    Domaće (pitome) se gaje po domaćinstvima. Gaje se : goveda,ovce,svinje i razne vrste živine.

 

    Divljač se deli na krupnu i sitnu, sisare,ptice,insekte i gmizavce. Od krupne divljači zastupljene su divlje svinje,jeleni,srndaći,košute a u poslednje tri godine ima i šakala.Od sitne divljači ima zečeva,lisica,jazavaca,veverica,puhova itd. Ptičji svet čine: fazani, rode, jastrebovi, kobci, gavranovi, svrake, sove, kukavice, razne vrste divljih gusaka, pataka golubova i labudova. Od gmizavaca: slepić,gušteri,zmije,žabe... Od glodara: miševi tekunice... Od insekata: pčele,zolje,krpelji,krompirova zlatica,razne vrste biljnih vaši,komarci...

 

Brzi meni